POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 1763/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2015 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

- nieruchomość gruntową o pow. 4,05 ha, działka ewidencyjna nr 24,

należącej do dłużnika: Mieczysław Lech, Agnieszka Lech,

położonej: 87-148 Łysomice, Zęgwirt,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1763/3 [NKW: TO1T/00001763/3]

Suma oszacowania wynosi 635 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 476 775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 570,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 407 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 

I Dane o nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o księgę wieczystą Kw nr TO1T /00001763/3, prowadzoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, którą biegła badała osobiście w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej w dniu 07 października i 27 października 2014 roku. Ustalono, że:


 

Dział I – Oznaczenie nieruchomości:


 

Dział I Sp - Spis praw związanych z nieruchomością – brak wpisu.

Dział II – Własność:

W udziale 1/1: Mieczysław Lech, syn Adama i Antoniny oraz Agnieszka Zofia Lech, córka Zygmunta i Stanisławy we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

2. Dane z ewidencji gruntów

- działka nr 24, w tym:

grunty orne klasy RIIIa - 3,30 ha,

grunty orne klasy RIIIb - 0,75 ha,

Razem pow.- 4,0500 ha


3. Wytyczne planistyczne

Dla wycenianego obszaru Gmina Łysomice nie sporządziła miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego gminy Łysomice - Uchwała nr XVIII/112/2012 z dnia 26.04.2012 r. wyceniana nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

               - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej.


 

4. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Zęgwirt, w gminie Łysomice, w powiecie toruńskim.

Gmina Łysomice położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie ziemskim toruńskim, graniczy  z 200 tysięcznym miastem Toruniem od jego północnej strony. Gmina położona jest przy drodze krajowej nr 91 (Cieszyn, Toruń, Gdańsk) oraz przy linii kolejowej Toruń – Malbork. Przez jej teren przebiega  autostrada A1 z węzłem autostradowym w Turznie. Przy drodze krajowej nr 91 w Ostaszewie, znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w skład której wchodzi 11 firm japońskich oraz polska firma Apator. Sharp i Orion są największymi zakładami produkcyjnymi na terenie Gminy Łysomice. Pozostałe zakłady działające na terenie gminy to  Hurtownia budowlana „TARYK”, Zakład Legalizacji Tachografów i naprawy klimatyzacji „TACHO”, Firma Transportowa „JARKPOL”, Salon samochodowy Mazda,  Centrum Ogrodnicze i hurtownia „ROL-PEST”,  Producent opakowań tekturowych „STEX” w Wytrębowicach, BONIEK MEBLE w Papowie Toruńskim,  Firma „Darocha” – Zakład Produkcji Parafiny i Granulatów,  Tartak w Lulkowie oraz stacje paliw.  

Ogólna powierzchnia gminy to 128 km². Na terenie gminy znajdują się 24 wsie grupowane w 14 sołectwach. Ludność gminy Łysomice stale powiększa się dzięki przesiedla-jącym się mieszkańcom Torunia i przekroczyła już 9100 mieszkańców.

Mieszkańcy Gminy Łysomice znajdują zatrudnienie w firmach lokalnych, zakładach ulokowanych w ościennych gminach i mieście Toruniu. Spora część mieszkańców zajmuje się prowadzeniem własnych gospodarstw rolnych oraz własnych podmiotów gospo-darczych.

Edukacja dzieci i młodzieży do poziomu gimnazjalnego, odbywa się w placówkach gminnych. Dzieci od 3 do 5 lat mają do dyspozycji 7 czterogodzinnych przedszkoli unijnych, prowadzonych przez Fundację „Ziemia Gotyku” oraz pełnowymiarowe  przedszkole  ulokowane w Papowie Toruńskim. Natomiast edukacja szkolna odbywa się w Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach (podstawowa i gimnazjum), w Zespole Szkół nr 2 w Turznie (podstawowa i gimnazjum) oraz w Szkole Podstawowej w Świerczynkach i Ostaszewie.

Na terenie gminy, w miejscowości Piwnice znajduje się Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest to największy ośrodek astronomii obserwacyjnej w Polsce. W Centrum znajduje się największy w Polsce 90- centymetrowy zwierciadlany teleskop optyczny Schmidta - Cassegraina oraz zbudowany w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie, potężny 32 metrowy radioteleskop RT-4.


 

Zęgwirt jest niedużą miejscowością, położoną około 17 km od centrum Torunia, 5 km od Łysomic – siedziby władz gminnych oraz około 1 km od drogi krajowej nr 91, z Cieszyna do Gdańska. Leży także przy granicy z gminą Chełmża.

Nieruchomość leży w centrum miejscowości, przy drodze gruntowej nieutwardzonej, biegnącej w kierunku miejscowości Wytrębowice. W sąsiedztwie znajdują się pola uprawne, budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowania gospodarcze.

Najbliższe centrum handlowo – usługowe mieści się w Łysomicach, od 4 - 5 km od nieruchomości.


 

5. Opis nieruchomości

Działka gruntu o powierzchni 4,0500 ha posiada kształt regularny, równoległoboku. Dwoma bokami przylega do dróg gruntowych. Nie jest ogrodzona ani uzbrojona. Teren płaski, w dobrej kulturze rolnej. Nieruchomość nie posiada żadnych utrudnień w postaci zastoisk wodnych, słupów energetycznych, drzew itp.

Obszar gruntów stanowi dobrą przydatność glebowo – rolniczą, grunty orny klasy IIIa i IIIb, w 100%. Na dzień wyceny cała działka jest uprawiana rolniczo.

Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, po zmianie studium - w całości.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI