POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 23978/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-08-2014 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

- nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią inwentarską i budynkiem mieszkalno-gospodarczym

należącej do dłużnika: Andrzej Gotowt

położonej: 87-126 Obrowo, Silno 14,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 23978/3 [NKW: TO1T/00023978/3]

Suma oszacowania wynosi 461 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 307 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
  

I OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą nr TO1T/00023978/3 prowadzoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, w Wydziale Ksiąg Wieczystych, którą biegła badała w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej w dniu 29 maja 2013 roku. Ustalono, że:

1.1. Dział I – oznaczenie nieruchomości:

 • Gmina: Obrowo,

 • Miejscowość: Silno,

 • Sposób korzystania – działka zabudowana.

 • Nr działki: 44/2,

 • Obszar – 0,3900 ha,

1.2. Dział I - Spis praw związanych z własnością

Prawo związane z własnością nieruchomościami

Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 44/5 pasem szerokości 4 m od strony północnej na granicy nieruchomości na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 23978.

2. Dane z ewidencji gruntów

 • Województwo kujawsko – pomorskie,

 • Powiat toruński,

 • Jednostka ewidencyjna – Obrowo – 041507_2,

 • Obręb ewidencyjny – Silno Nr 0015,

 • Nr jednostki rejestrowej – G 93,

 • Arkusz mapy – 1,

 • Działka nr 44/2 o powierzchni 0,3900 ha.

Powierzchnia gruntu z ewidencji gruntów jest zgodna z powierzchnią wykazaną w Księdze wieczystej Kw nr TO1T/00023978/3.

3. Dane planistyczne

Dla wycenianego obszaru Gmina Obrowo nie sporządziła planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego - Uchwała Rady Gminy nr XXIV/150/2000 z dnia 28.04.200 r., zgodnie z którym, nieruchomość leży na obszarze o przeznaczeniu podstawowym usługi turystyczne i przeznaczeniu uzupełniającym rekreacja i turystyka.

4. Lokalizacja i opis nieruchomości

Nieruchomość wycenia położona jest w miejscowości Silno, w gminie Obrowo, w odle-głości około 15 km od centrum miasta Torunia.

Gmina Obrowo położona jest w województwie kujawsko - pomorskim, w powiecie ziemskim toruńskim. Gmina położona jest przy drodze krajowej nr 10 (Szczecin, Byd-goszcz, Toruń, Warszawa) oraz przy linii kolejowej Sierpc - Toruń. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy.

Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i ciepłą dzielnicą środkową.

Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest produkcja rolna. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Osiek, Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory.

Silno jest niedużą miejscowością leżącą około 15 km na południowy wschód od Torunia wzdłuż koryta rzeki Wisły i drogi biegnącej z Torunia do Osieka nad Wisłą i dalej do Obrowa. Jeszcze w latach 80 – tych ubiegłego wieku znajdowało się w tu Spółdzielnia Produkcyjna zajmująca się głównie chowem drobiu, która w latach 90 – tych została zlikwidowana. Pozostały budynki kurników, z których część rozebrano.

Obecnie z powodu bardzo dobrej lokalizacji i walorów krajobrazowych osiedliło się tu i w dalszym ciągu osiedla wiele rodzin z Torunia. Dlatego ceny nieruchomości głównie gruntowych w Silnie są dosyć wysokie.

Nieruchomość wyceniana znajduje się około 500 m od drogi asfaltowej. Dojazd odbywa się drogą gruntową gminną biegnącą od drogi asfaltowej w kierunku rzeki Wisły przez las a następnie drogą wewnętrzną, około 100 m. W Silnie nie ma centrum handlowo – usługowego, natomiast centrum Grabowca, około 4 km od nieruchomości znajduje się kościół, dwa sklepy spożywcze oraz stadnina koni. Centrum handlowe i szkoła podstawowa znajdują się w pobliskiej Złotorii lub w Osieku nad Wisłą, około 7 km od nieruchomości.

W sąsiedztwie znajdują się pojedyncze nieruchomości zabudowane budynkami mieszkal-nymi, tereny leśne i pola uprawne. Około 700 m od nieruchomości przepływa rzeka Wisła.

Lokalizację ogólną, jako odległość od centrum Torunia określono jako bardzo korzystną, lokalizacja szczegółowa i dojazd mniej korzystne.
 

5. Opis działki gruntu

Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 3900 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Krótszym bokiem przylega do nierucho-mości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, pozostałymi bokami do terenów niezabudo-wanych. Jest ogrodzona z trzech stron płotem drewnianym. Dojazd odbywa się drogą służebną poprzez działkę nr 44/5. Została uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodocią-gową, brak kanalizacji i gazu. Ścieki odprowadzane są do szamba.

Działka posiada lekki spadek terenu w kierunku rzeki Wisły. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią inwentarską oraz budynek mieszkalno – użytkowy. Oprócz budynków znajduje się także wiata drewniana, rekreacyjna. Teren pomię-dzy budynkami nieutwardzony, porośnięty dziką trawą i drzewami leśnymi.

6. Opis budynku mieszkalnego z częścią inwentarską

Budynek mieszkalny z częścią inwentarską leży przy wjeździe na działkę. Jest wolno stojący, parterowy z poddaszem użytkowanym jako strych. Został zbudowany prawdo-podobnie przed II wojną światową. Składa się z części mieszkalnej, drewnianej i części gospodarczej murowanej z cegły. Obie części posiadają dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty strzechą. Również na obu częściach dach zarwany, nieszczelny. Strop drewniany. Okna drewniane w części mieszkalnej z okiennicami drewnianymi.

Powierzchnię użytkowa budynku ustalono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1: 1000, przyjmując powierzchnię zabudowy w wysokości 12 x 8 m = 96 m2 oraz powierzchnię użytkową w wysokości 75% powierzchni zabudowy, tj. 72,00 m2.

Budynek nie jest zamieszkały ani użytkowany, posiada słaby stan techniczny i powinien być rozebrany lub przeznaczony do kapitalnego remontu.

7. Opis budynku mieszkalno - użytkowego

Budynek mieszkalno – użytkowy leży w południowej części działki, przy jej granicy. Jest wolno stojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Został zbudowany prawdopodobnie w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Jest murowany z cegły Porotherm, nieocieplony i nieotynkowany. Strop betonowy. Posiada dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Od strony zachodniej na poddaszu znajduje się drewniany balkon na wspornikach drewnianych. Budynek składa się z części mieszkalnej i części użytkowej, użytkowanej w przeszłości jako szwalnia. Obie części zbudowane są w tej samej technologii. W części gospodarczej mieszczą się dwa garaże, wrota garażowe drewniane. Drzwi wejściowe do części mieszkalnej drewniane. Wejście do budynku i wjazd do garażu znajdują się od strony południowej. Stolarka okienna drewniana.

Powierzchnię użytkową budynku ustalono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1: 1000, przyjmując powierzchnię zabudowy w wysokości 208 m2 (26 m x 8 m). Powierzchnię użytkową przyjęto jako 75% powierzchni zabudowy, tj. 156 m2 oraz 30% powierzchni użytkowej parteru na powierzchnię poddasza tj. 46,80 m2. Zatem, łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 156 + 46,80 = 202,80 m2

Budynek jest zamieszkały, posiada dosyć dobry stan techniczny.

Łączna powierzchnia budynków wynosi 274,80 m2.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI