POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 5939/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2015 roku o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 415 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 500 m2, działka ewidencyjna nr 25,

należącej do dłużnika: Jan Sylwester Skrzyniarz

położonej: 87-162 Lubicz, Złotoria,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 5939/6 [NKW: TO1T/00005939/6]

Suma oszacowania wynosi 5 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 580,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 415 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 

I Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T /00005939/6, którą biegła badała w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych w formie elektro-nicznej. Ustalono, że:


 

1.1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości:


 

1.2. Dział I - Spis praw związanych z własnością – brak wpisu


 

1.3. Dział II – Własność

W udziale 1/1 Jan Sylwester Skrzyniarz, syn Bronisława i Janiny.

Podstawa nabycia:

Umowa przekazania Nr Rep. A 2663/1988 z dnia 1988-04-01.


 

1.4. W dziale III Kw – Prawa, roszczenia i ograniczenia wpis:

Ograniczone prawo rzeczowe:

Dożywotnia służebność mieszkania oraz prawo użytkowania części nieruchomości ograni-czone do pow. 0.30.00 ha. Obok wymienionego wpisu nie przeniesiono do Kw 69603 przy odłączeniu działki nr 1 na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2004, Rep.A. nr 1477/04 Not. K. Krystek karta 1-3 w Kw 69603 wpisano dnia 7 lipca 2004 r.

Przeniesiono do współobciążenia do TO1T/00092305/9 przy odłączeniu działki numer 51/1.

Wpis numer 1 przeniesiono do współobciążenia do TO1T/00109189/2 przy odłączeniu działki numer 51/2.

Na rzecz:

- Bronisława Skrzyniarza, syna Jana i Marii.

- Janiny Heleny Skrzyniarz, córki Jana i Walerii.


 

2. Dane z ewidencji gruntów

Dane z ewidencji gruntów biegła uzyskała w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu

Powierzchnia gruntu z ewidencji gruntów jest zgodna z powierzchnią wykazaną w Księdze wieczystej Kw nr TO1T/00005939/6.


 

3. Dane planistyczne

Dla wycenianego obszaru Gmina Lubicz sporządziła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwala nr XXV Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, zgodnie z którym nieruchomość posiada następującą funkcję 2ZZ/Rz:

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zagrożone powodzią z możliwością użytkowania jako łąki i pastwiska,

2. Przeznaczenie dopuszczalne – realizacja sieci infrastruktury technicznej,

3. Zakaz lokalizacji zabudowy,

4. Zakaz grodzenia.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 9 z dnia 05 lutego 2009 roku, poz. 192.


 

4. Opis nieruchomości

4.1. Lokalizacja

Nieruchomość wyceniana położona jest w miejscowości Złotoria, w gminie Lubicz.

Gmina Lubicz położona jest w województwie kujawsko pomorskim, powiecie toruńskim, na wschód od Torunia, nad Wisłą i obydwoma brzegami Drwęcy. Z gminą tą sąsiadują gminy Toruń, Łysomice, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin i Obrowo. Powierzchnia gminy wynosząca 106,03 km2 stanowi 8,6% powierzchni powiatu toruńskiego. Strukturę gminy stanowi 17 sołectw obejmujących 19 miejscowości. Pod względem powierzchni gmina Lubicz kształtuje się na 86 miejscu w województwie kujawsko – pomorskim.

Ważnym atutem gminy jest jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Torunia i bardzo dogodny układ komunikacyjny. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 10 Płońsk

Szczecin, droga krajowa nr 15 Trzebnica Ostróda oraz odcinek autostrady A1 Północ Południe). Właśnie takie położenie i układ komunikacyjny stanowi o atrakcyjności inwestycyjnej gminy, w szczególności dla obiektów magazynowo składowych, usług, przemysłu i obiektów rekreacyjnych, usługowych i rozrywkowych oraz budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego.


 

Złotoria jest miejscowością przylegającą bezpośrednio do granic Torunia – dzielnicy Kaszczorek. Położona jest malowniczo, wzdłuż koryta rzeki Drwęcy, która w okolicy Złotorii wpada do Wisły. Przez miejscowość biegną drogi asfaltowe z Torunia w kierunku Lubicza i Obrowa, które następnie łączą się z drogą krajową nr 10. W centrum Złotorii znajduje się szkoła podstawowa z gimnazjum, kościół, urząd pocztowy, kilka sklepów, oddział banku spółdzielczego oraz przystanki komunikacji miejskiej.

 

Nieruchomość wyceniana leży około 1 km od centrum miejscowości, przy drodze lokal-nej, gruntowej. Dojazd od centrum odbywa się ulicą Toruńską a następnie Sportową. Odległości od centrum Torunia około 10 km.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się koryto rzeki Drwęcy, tereny rolne a nieco dalej duży budynek mieszkalny zlokalizowany na wysokiej skarpie.

Lokalizację ogólną z uwagi na odległość od centrum Torunia określono jako bardzo korzystną, lokalizacja szczegółowa i dojazd jako mniej korzystne.


 

4.2. Opis nieruchomości

4.2.1. Opis działki gruntu

Nieruchomość składa się z jednej działki geodezyjnej o powierzchni 500 m2. Cały obszar posiada kształt nieregularny, trójkątny. Jednym bokiem przylega do koryta rzeki Drwęcy, drugim do drogi gminnej a trzecim do działki niezabudowanej. Działka nie jest zabudowana, ogrodzona ani uzbrojona. Teren nierówny ze spadkiem w kierunku rzeki, porośnięty dziką roślinnością - trawą, drzewami i krzewami. Jak wynika z planu zagospodarowania przestrzennego działka nie może być zabudowana, ani ogrodzona. Stanowi teren zalewowy.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI