POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 100187/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-02-2014 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 60,78 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow. 5,5m2,

należącego do dłużnika: Teresa Dobrzyńska

położonego: 87-140 Chełmża, ul.St.K. Wyszyńskiego 9 A/7,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 100187/5 [NKW: TO1T/00100187/5]

Suma oszacowania wynosi 102 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 407 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI