POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 48041

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2014 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

- nieruchomość gruntową, działkę ewidencyjną nr 104/22 o pow. 1897 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym,

należącej do dłużnika: Henryka Rutka, Marian Rutka,

położonej: 87-126 Obrowo, Brzozówka, ul. Owocowa 59,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48041 [NKW: TO1T / 00048041 / 7]

Suma oszacowania wynosi 273 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe SR w Toruniu:

BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 
                1. I OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00048041/7. Ustalono, że:

1.1. Dział I – oznaczenie nieruchomości:


1.2. Dział I - Spis praw związanych z własnością – brak wpisu


1.3. Dział II – Własność

W udziale 1/1 wspólność ustawowa majątkowa małżeńska: Marian Jan Rutka, syn Jana i Natalii oraz Henryka Krystyna Rutka, córka Włodzimierza i Anastazji.

Podstawa nabycia: Umowa sprzedaży nr 1579/08 z dnia 2008-04-20.

2. Dane z ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu z ewidencji gruntów jest zgodna z powierzchnią wykazaną w Księdze wieczystej nr Kw TO1T/00048041/7.

 

3. Opis nieruchomości

3.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Brzozówka, w gminie Obrowo, przy ulicy Owocowej.

Gmina Obrowo położona jest w województwie kujawsko - pomorskim, w powiecie ziemskim toruńskim. Gmina położona jest przy drodze krajowej nr 10 (Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa) oraz przy linii kolejowej Sierpc - Toruń. Gmina Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy. Lasy na terenie gminy Obrowo zajmują powierzchnie 5623 ha, co stanowi 34,7% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Osiek, Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory.

Brzozówka jest niedużą miejscowością, leżącą po obu stronach drogi krajowej nr 10. Znajduje się tu duże osiedle mieszkaniowe domów jednorodzinnych. Odległość od centrum Torunia wynosi około 16 km a odległość od Obrowa, siedziby władz gminnych około 8 km.

W Lubiczu (w kierunku Torunia) i w Dobrzejewicach (w kierunku Warszawy), od 2 - 3 km od nieruchomości znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja, urzędy pocztowe, przy-chodnie zdrowia, apteki i liczne sklepy, natomiast w Brzozówce, w pobliżu nieruchomości (150 m) duży sklep Polo Market. Ulica Owocowa jest utwardzona asfaltem. Biegnie prostopadle do drogi krajowej nr 10 i prowadzi z Brzozówki do miejscowości Łążyn.

 

3.2. Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej, nr 104/22 o powierzchni 1897 m2.

Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Jest ogrodzona z jednej strony. Nie przylega bezpośrednio do ulicy Owocowej. Nie ma też dostępu do drogi publicznej, tylko poprzez działkę nr 103/5 o szerokości około 20 m, należącą do pana Mariana Rutka (Kw nr TO1T/00020051/8). Teren płaski. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednoro-dzinnym, w trakcie budowy.

Uzbrojenie: wodociąg i energia elektryczna.


 

3.3. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny, jest jednorodzinny, parterowy, z poddaszem użytkowym i strychem. Nie jest podpiwniczony. Został zbudowany na podstawie Decyzji pozwolenie na budowę nr GKB 7351-175/98 z dnia 02.12.1998 r. według projektu domu jednorodzinnego typu ,,Zameczek”.

Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: sień, hall, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, pokój gościnny i kotłownia.

Na poddaszu mieszczą się: trzy sypianie i łazienka.

3.3.1. Konstrukcja i wykończenie

3.3.2. Program użytkowy

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia

Parter:


 

Pokój dzienny

30,00 m2

Jadalnia

8,80 m2

Łazienka

3,70 m2

Korytarz

4,60 m2

Sień

3,20 m2

Hall

12,70 m2

Pokój gościnny

12,00 m2

Kuchnia

8,60 m2

Razem parter:

81,60 m2

Poddasze:


 

Pokój

9,70 m2

Łazienka

6,20 m2

Pokój

18,30 m2

Pokój

14,60 m2

Razem poddasze:

48,80 m2

Łączna powierzchnia budynku

132,40 m2

 

3.3.3. Dane techniczne

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny jest zbudowany, ocieplony i otynkowany. Posiada wszystkie okna i drzwi wejściowe. Wykonano pokrycie dachu. Wykonano również wszystkie instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną z odpływem do szamba, elektryczną, centralnego ogrzewania, łącznie z piecem c.o. Posadzki betonowe, ściany otynkowane, gładzone, malowane na biało. Działka niezagospodarowana.

Stan zaawansowania – surowy zamknięty. Budynek został zbudowany kilka lat temu a pozwolenie na budowę wydano w 2008 roku. Od tej pory nie wykonano w nim żadnych prac wykończeniowych – budowa została przerwana.

.

 

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI