POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 559/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2014 roku o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się pierwsza licytacja 10/320 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

- lokal mieszkalny nr 9, wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem, położony na poddaszu i składający się z 2 pokoi,

należącej do dłużnika: Iwona Siuta

położonej: 87-100 Toruń, ul. Sukiennicza 9,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 559/3 [NKW: TO1T/00000559/3]

Suma oszacowania wynosi 65 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

I OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00000559/3, założoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział Ksiąg wieczystych, którą biegła badała w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej, w dniu 18 grudnia 2013 r. oraz w oparciu o akta księgi wieczystej.

Ustalono, że:

    1. Dział I – oznaczenie nieruchomości


 

    1. Dział I - Spis praw związanych z własnością – brak wpisu.

 

    1. Dział II Księgi wieczystej - Własność

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

.
 

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI